شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

حسام دست‌پیش

تحلیلگر مسائل خاورمیانه
اعتراض‌های عراق برای عدەای از ناظران و تحلیلگران این کشور امری غریب و ناگهانی است، چرا کە اعتقاد غالب بر این بود کە بعد از شکست داعش و بە بن‌بست...
۱۹ آبان ۱۳۹۸
آنچە در «روژآوا» یا کردستان سوریە می‌گذرد، بیانگر پدیدەای با سابقە بیش از یک قرن است کە کردها از آن رنج می‌برند. پذیرفته نشدن آن‌ها به‌عنوان یک...
۲ آبان ۱۳۹۸
رویارویی ایالات متحدە آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را می‌توان موضوعی دانست کە به‌مدت چهار دهە تحولات خاورمیانە را تحت‌الشعاع قرار دادە است. اما روند...
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
کودتاهای نظامی و انتخاباتی از جملە عواملی‌اند کە در ترکیە مدرن هموارە مسالەساز و مرکز تحولات در این کشور بودەاند. کشوری کە پایەهای ترکیە نوین را بر...
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
دیدگاه